Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-ILOVEBAKE.PL

Pamiętaj, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą formularza lub sprawdzić czy odpowiedz na Twoje pytanie nie znajduje się już na stronie Pytania i odpowiedzi.

Niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep-ilovebake.pl/pl/i/Regulamin/4


§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca właścicielem sklepu
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 4. Sklep internetowy (sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep-ilovebake.pl , za pośrednictwem którego, Klient może składać Zamówienia
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep-ilovebake.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Sklep internetowy sklep-ilovebake.pl, działający pod adresem https://sklep-ilovebake.pl, prowadzony jest przez:
      Aneta Gotlib
      ul. 42 Pułku Piechoty 133 m. 48
      15-181 Białystok
      NIP 5461359919
      REGON: 520420550
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktu uwidocznionego na stronach Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie jest konieczne spełnienie poniższych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie używane przez Kupującego. W celu dokonania zakupu należy posiadać:
  1. dostęp do Internetu
  2. standardowy system operacyjny (Windows, MacOS, Linux, Android)
  3. standardowa przeglądarka internetowa (Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera)
  4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail)
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu oraz przekazywania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca - podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: blog@ilovebake.pl lub dedykowanego formularza do kontaktu.
  1. W ramach składanej reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na zakup produktu, Kupujący zobowiązany jest podjąć poniższe kroki:
  1. Kupujący wykazuje chęć zakupu wybranego przez siebie produktu poprzez użycie opcji „do koszyka” dostępnej na listach produktów lub szczegółowej karcie produktu, po czym zostaje automatycznie przekierowany do ekranu koszyka sklepowego
  2. Na ekranie "Zawartość Twojego koszyka" Kupujący wybiera formę płatności oraz dostawy w sekcjach "Dostawa" i "Płatność"
  3. Na ekranie "Zawartość Twojego koszyka", Kupujący kontynuuje swoje zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "zamawiam", po którym wypełnia formularz zamówienia, podając dane niezbędne do jego realizacji (sekcja "Twoje dane")
   1. Kupujący akceptuje regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia
   2. Kupujący wyraża również zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (więcej informacji znajduje się w punkcie § 5 a. niniejszego regulaminu)
  4. Kupujący zatwierdza wprowadzone dane przy użyciu przycisku „podsumowanie”
  5. Na ekranie podsumowania zamówienia Kupujący zatwierdza zakup poprzez kliknięcie przycisku "potwierdzam zakup"
  6. Po kliknięciu w przycisk „potwierdzam zakup” Kupujący zostanie przeniesiony na właściwą stronę transakcyjną serwisu przetwarzającego płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
  7. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
   Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci e-booków objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą
  8. Po złożeniu zamówienia, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego (podany w danych zamówienia), potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności.

§ 5 Metody płatności

 1. W przypadku opłacenia zamówienia na produkty w sklepie obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi firma:
  BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590
 2. W ramach płatności kartą płatniczą można realizować płatność kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

§ 6 Czas realizacja zamówienia

 1. W przypadku zamówień produktów elektronicznych (e-book / e-booki) zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności
  1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonaniu pełnej płatności system teleinformatyczny sprzedawcy prześle na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia, wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym pobranie e-booka w formie pliku cyfrowego.
 3. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
  W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§ 8 Zasady korzystania z produktów elektronicznych (e-book)

 1. Zakupione i opłacone e-booki będą udostępnione dla Kupującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z odnośnikiem umożliwiającym pobranie e-booka na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia
 2. W celu pobrania e-booka należy kliknąć na odnośnik znajdujący się w treści wiadomości e-mail umieszczony przy tytule zamówionego produktu.
 3. Plik może zostać zapisany przez Kupującego na nośniku pamięci (na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego). Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez okres 3 dni liczonych od momentu wysłania wiadomości e-mail zawierającej ww odnośniki.
  1. Dodatkowo kupujący ma prawo do 10-krotnego kliknięcia w link umożliwiającego pobranie, po czym link stanie się nieaktywny
 4. Kupujący ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  Sprzedający zastrzega również, że produkty elektroniczne w postaci e-booka są zabezpieczone cyfrowym znakiem wodnym pozwalającym jednoznacznie określić transakcję, w której przedmiot został nabyty.
 5. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,
  2. zwielokrotniania e-booków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 6. Sklep informuje, a Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że poza przypadkami przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, udostępnienie e-booków jest niedozwolone.

§ 9 Cena

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup 1 sztuki produktu jest podana na karcie produktu lub na listach produktów.  Cena podana w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego wiąże Strony.
 2. Sprzedawca podaje na stronie Sklepu cenę brutto, tj. cenę uwzględniającą podatek od towarów i usług.

§ 10 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już
   wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
  4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 11 Zwroty i reklamacje

 1. W związku ze złożeniem zamówienia na e-booki w Sklepie, Kupujący może zgłosić reklamację, w przypadku, gdy:
  1. zakupiony e-book okaże się uszkodzony lub nie będzie możliwe jego poprawne uruchomienie, wówczas w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za e-book, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jego uruchomienia.

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały na stronie Polityki prywatności dostępnej pod adresem https://sklep-ilovebake.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/1

§ 13 Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl